ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବିଦ୍ୟମାନ କି?

1897 ମସିହାରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ମ୍ୟାନହଟନରେ ରହୁଥିବା 8 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଭର୍ଜିନିଆ ଓ’ହାନଲୋନ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ।

ପ୍ରିୟ ସମ୍ପାଦକ |

ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବର୍ଷମୋ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ |ବାପା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ read ି ସମାନ କଥା କୁହ, ତେବେ ଏହା ସତ ଅଟେ।
ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ସତ କୁହନ୍ତୁ: ପ୍ରକୃତରେ ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ଅଛି କି?

ଭର୍ଜିନିଆ ଓ’ହାନଲନ୍ |
115 ପଶ୍ଚିମ 95 ତମ ଗଳି |

ଆମେରିକାର ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦକ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫାର୍ସେଲସ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବାଦଦାତା ଥିଲେ।ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ brought ାରା ଆଣିଥିବା ଦୁ suffering ଖର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ନିରାଶାର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ |ସେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଆକାରରେ ଭର୍ଜିନିଆକୁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିଥିଲେ।

ଭର୍ଜିନିଆ |
ତୁମର ଛୋଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁଲ୍ |ସେମାନେ ଏହି ପାରାଅଏଡ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ |ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଛୋଟ ମନରେ ଯାହା ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟମାନ ନାହିଁ |
ସମସ୍ତ ମନ, ଭର୍ଜିନିଆ, ବୟସ୍କ ଏବଂ ଶିଶୁ ସମାନ, ଛୋଟ |ଆମର ଏହି ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ, ଏବଂ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆମ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୀମାହୀନ ଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁ to ିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୁଦ୍ଧି ତୁଳନାରେ |ହଁ, ଭର୍ଜିନିଆ, ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେପରି ପ୍ରେମ, ଦୟା ଏବଂ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବିଦ୍ୟମାନ |ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

ହଁ!ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ବିନା ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଦୁନିଆ!ଏହା ତୁମ ପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ନହେବା, ବିଶ୍ faith ାସର ଶିଶୁ ପରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା, କବିତା ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀ ନହେବା ଭଳି ହେବ |ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯାହା ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ, ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ସହିତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ |
ଶରୀରରେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ଅନୁଭବ କର |ପିଲାବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଭରି ଦେଇଥିବା ଆଲୋକ ସବୁ ଦୂର ହୋଇପାରେ |

ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜରେ ବିଶ୍ believe ାସ କର ନାହିଁ!ଆପଣ ହୁଏତ ଏଲଭ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ believe ାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ!ସାନ୍ତା କ୍ଲଜ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁମ ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଚିମିନି ଜଗିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିବେ |

କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କ’ଣ ପ୍ରମାଣ କରେ?
କେହି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ |

ଏହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ |ଆପଣ କେବେ ଘାସରେ ନାଚି ନାଚିଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି?ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନାହାଁନ୍ତି |ଏହି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଚମତ୍କାରତାକୁ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ |
ଆପଣ ଏକ ଶିଶୁର ଗର୍ଜନକୁ ଚିରି ପାରିବେ ଏବଂ ଭିତରର କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ |କିନ୍ତୁ ଆମ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଯେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଚିରି ପାରିବେ ନାହିଁ |

wunsk (1)

କେବଳ ବିଶ୍ faith ାସ, କଳ୍ପନା, କବିତା, ପ୍ରେମ, ଏବଂ ରୋମାନ୍ସ ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚମତ୍କାର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |

ଏସବୁ ସତ କି?ଆହା, ଭର୍ଜିନିଆ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କିଛି ନାହିଁ |

କ Santa ଣସି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ ନାହିଁ?ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ |ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏକ ହଜାର ବର୍ଷ, ଭର୍ଜିନିଆ, ନା, ଦଶ ହଜାର ବର୍ଷ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ଜାରି ରଖିବେ |

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21, 1897 ରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ପୃଷ୍ଠାର ସାତୋଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ପୁନ repr ମୁଦ୍ରିତ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ରଖିଛି |

ଏକ ଛୋଟ girl ିଅ ଭାବରେ ବ After ଼ିବା ପରେ ପାଗିନିଆ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଏବଂ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ।

ପାଗିନିଆ 1971 ମସିହାରେ 81 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ "ସାନ୍ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ" ନାମକ ଏକ ସ୍ news ତନ୍ତ୍ର ଖବର ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା: ଆମେରିକାର ସାମ୍ବାଦିକତା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦକ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ସମ୍ପାଦକୀୟଟି କେବଳ ଛୋଟ girl ିଅର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଛୁଟିଦିନର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ମୂଳ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁ explained ାଇ ଦେଇଛି |ଛୁଟିଦିନର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଉତ୍ତମତା ଏବଂ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକାଗ୍ରତା, ଏବଂ ଛୁଟିଦିନର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ always ାସ ଆମକୁ ପ୍ରେମରେ ଗଭୀର ବିଶ୍ have ାସ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅକ୍ଟୋବର -19-2022 |